Facebook Pixel
Loader
100%

Условия за получаване на стипендия "Фантастичен семестър"

Условия за получаване на финансова подкрепа за семестриална такса на служители-студенти

по инициативата на „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД

„ФАНТАСТИЧЕН СЕМЕСТЪР“

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ


             1. Настоящите Условия уреждат начина на получаване на финансова подкрепа за семестриална такса на служители на „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД, които са студенти. Условията са достъпни за всички служители на „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД на интернет страницата www.fantastico.bg/careers и на място в обектите на „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД.

            2. Организатор на инициативата e „ФАНТАСТИКО ГРУП” ООД, ЕИК 206255903, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Симеоново, ул. „Момина сълза“ 14А.

3. Инициативата се организира и провежда на български език, за всички служители на „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД, които са студенти и които отговарят на условията по т.6.

    4. С извършването на което и да е от действията за финансова подкрепа в инициативата описани по-долу, всеки служител-студент потвърждава, че се е запознал с условията, разбрал ги е и ги приема безусловно.

 

Под „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД следва да се разбират всички супермаркети „Фантастико“, ресторанти „My Choice“, боулинг зали „MegaXtreme“, Търговски център „Sky City“, Спортно развлекателен комплекс „Joy Station“, Централна складова база и Централен офис.

  

ІІ. ПРАВО НА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА


             5. Право на финансова подкрепа имат всички настоящи и бъдещи служители на „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД, които са студенти във Висше учебно заведение и отговарят на условията за финансова подкрепа по-долу.

 

            6. Един служител-студент на „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД може да получава финансова подкрепа за целия период на обучение максимум до 4(четири) години за степен „Бакалавър“ и до 5(пет) години за степен „Магистър“, в случай че отговаря на условията по т.7 по-долу.

             

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА


             7. Финансова подкрепа ще получи всеки служител на „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД, който:

            а./ е студент, продължаващ обучението си във Висше учебно заведение в редовна или задочна форма на обучение, в една от образователните квалификационни степени „Бакалавър“ или „Магистър“;

            б./ е записан за съответната година, в съответния семестър;

            в./ в срока по т. 9 от настоящите условия е предоставил удостоверение/уверение от съответното  Висше учебно заведение за обстоятелствата по букви (а) и (б) от настоящата точка и декларация.

            г./ има сключен трудов договор с „Фантастико груп“ ООД и не е на изпитателен срок;

            д./ за периода от 6(шест) месеца назад, считано от представяне на удостоверението по буква в.) да няма над  20 неотработени дни, извън полагащите му се междуседмични почивки.

           

IV. ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА


           8. Всеки служител на „ФАНТАСТИКО ГРУП “ООД, който отговаря на условията по т.7 ще получава финансова подкрепа за своята семестриална такса, както следва:

а./ служители-студенти, които имат сключен трудов договор с „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД за работа на пълно работно време (8 часа) в размер на 600 лв..

б./служители-студенти, които имат сключен трудов договор с „ФАНТАСТИКО ГРУП“ за работа на непълно работно време (6 или 4 часа) в размер на 300 лв..

 

 V.ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА

 

            9. В срок от 01.10. до 10.10. и от 01.03. до 10.03. на съответната година служителите-студенти трябва да предоставят в Дирекция „Човешки ресурси“, следните документи:

а./ удостоверение/уверение, от което да е видно, че служителят на „Фантастико груп“ ООД е студент в редовна или задочна форма на обучение, в една от образователните квалификационни степени „Бакалавър“ или „Магистър“ и е записан през съответната година, в съответния семестър.

            б./ декларация, че е запознат с условията на инициативата и е съгласен да му бъде предоставена финансова подкрепа за неговата семестриална такса.

Важно! Първоначален период на събиране и предоставяне на документи от 01.10.2023г. до10.10.2023г.

                                   

VI. ПЕРИОД НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА

 

10. Финансовата подкрепа ще се получава 2(два) пъти в годината, по банков път, по банкова сметка на служителя-студент, както следва:

- до 25-то число на месец октомври на съответната година;

- до 25-то число на месец март на съответната година.

 

Важно! Първоначален период на първо предоставяне на финансова подкрепа до 25.10.2023г.

 

VII. ОТГОВОРНОСТ


           11. „ФАНТАСТИКО ГРУП “ООД има право да прекрати инициативата по всяко време, в т.ч. и поради технически причини, свързани с инициативата и/ или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/или форсмажорни обстоятелства и/ или други обстоятелства извън контрола на „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД не дължи компенсация на служителите-студенти.

          12. „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД не носи отговорност и не е длъжно да води кореспонденция във връзка със служители-студенти, които са се забавили в представянето на документи и/или не отговарят на настоящите условия.

          13. Всички служители-студенти поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали във връзка с инициативата.

          14. Служители-студенти, които предоставят фалшива/невярна информация и/или нарушават по какъвто и да било начин инициативата, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на получаване на финансова подкрепа, в случай че са имали право на такава.


VIII. ДРУГИ

 

            15. При въпроси относно инициативата служителите-студенти могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: apd@ff.mail На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с инициативата. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат .

             16. „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД определя условията на инициативата едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време, като същите влизат в сила след публикуване на www.fantastico.bg/careers.

             17. Недействителността на отделни текстове от Условията не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.

        

Уведомление за изменение в срока на подаване на документи по инициативата

   „Фантастичен семестър“

Уведомяваме Ви, че считано от 07.02.2023 г. в Условията за получаване на финансова подкрепа за семестриална такса на служители-студенти във „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД по инициативата „Фантастичен семестър“ се променя първоначалният период на събиране и предоставяне на документи и първоначалният период на първото представяне на финансова подкрепа, както следва:

·         Първоначален период на събиране и предоставяне на документи от 01.03.2023г. до10.03.2023г.

·         Първоначален период на първо предоставяне на финансова подкрепа до 25.03.2023г.

Още новини