Facebook Pixel
Loader
0%

Правила

Правила за игра „Фантастико на 31 години“

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Настоящите Условия за участие ("Условията") уреждат начина на провеждане на Играта „ФАНТАСТИКО на 31 години“ ("Играта"). Условията са достъпни за всички лица на интернет страницата на Фантастико – www.fantastico.bg и на място във всички търговски обекти на верига „Фантастико“ (супермаркети „Фантастико).

2. Организатор на Играта e „Фантастико Груп” ООД, ЕИК 206255903, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Симеоново, ул. „Момина сълза“ 14А (наричано "Фантастико" или "Организатора").

3. Периодът на провеждане на играта е от 03.11.2022 г. до 30.11.2022г. („Период на провеждане”).

4. Интернет страницата, чрез която се реализира играта, е www.fantastico.bg.
5. Играта се организира и провежда на български език, за територията на Република България, във всички супермаркети от търговска верига „Фантастико“.
6. Участието в играта е допустимо при стриктно спазване на настоящите Условия. С извършването на което и да е от действията за участие в играта, описани по-долу, всеки участник потвърждава, че се е запознал с условията, разбрал ги е и ги приема безусловно.

ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

7. Право да участват в Играта имат всички дееспособни физически лица с постоянен адрес в Република България, които към датата на участие са навършили 18 години. Нямат право да участват служителите на „Фантастико Груп“ ООД, „ВАН ХОЛДИНГ” ООД, и „ДАР Г.Н.“ ООД, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора съребрена степен), както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта ("Участник/ци").

8. Участник в Играта е всяко лице, направило покупка на стойност минимум 35 (тридесет и пет) лева, в който и да е супермаркет от търговска верига „Фантастико“ на територията на Република България и изпратило коректно попълнена според Условията онлайн форма за участие със своите лични данни и данните от оригинал на касова бележка, която е получило на касата за направената покупка.

 ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

9. Участието в Играта е обвързано с покупка на стоки от наличния асортимент, предлаган в супермаркети „Фантастико“.

10. За участие в Играта, желаещите трябва да направят покупка от наличния асортимент в супермаркети „Фантастико“ на стойност минимум 35,00 (тридесет и пет) лева, в който и да е супермаркет „Фантастико“ на територията на Република България.

11. На касата, след заплащане на покупката си, всеки клиент получава оригинал на касова бележка и ако стойността на касовата бележка е минимум 35,00 (тридесет и пет) лева , клиентът има право да участва в играта и може да спечели една от описаните награди.

12. За участие в тегленето Участникът трябва да попълни формата за участие като регистрира – данни от оригинал на касовата бележка: супермаркет – посочва се адрес на супермаркет „Фантастико“, от който е извършена покупката, УНП:******** и сума, както и да попълни коректно онлайн формуляра със своите лични данни на адрес: https://www.fantastico.bg/igra-birthday.

13. Пълният списък с награди ще откриете в Раздел IV „Награди“ от настоящите Условия.

14. Задължителните лични данни, които Участникът трябва да попълни, са: име и фамилия, телефон за връзка и имейл адрес.
15. Всеки Участник има право да участва в Играта неограничен брой пъти, като регистрира неограничен брой оригинали на касови бележки.

16. Не е възможно повторно регистриране на една и съща касова бележка.

17. С регистрирането на информацията от касовата бележка, Участниците дават съгласието си личните им данни да бъдат обработвани от „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД за целите на играта, а в случай че бъдат обявени за печеливши, дружеството да публикува техните данни по избран от дружеството начин.

18. Един Участник може да спечели само една награда в рамките на Играта.
19. Регистрираната информация от оригинал на касова бележка участва в тегленето за разпределение на наградите, което ще бъде направено на 02.12.2022г.

IV. НАГРАДИ

20. Всеки Участник, който е направил покупка на стойност минимум 35,00 (тридесет и пет) лева, в който и да е супермаркет „Фантастико“ на територията на Република България, попълнил е коректно онлайн формата за участие в Играта и отговаря на Условията, има право да участва в Играта и може да спечели награда.

21. Участието в играта дава възможност за спечелване на една от следните награди:

а./ 5 награди – Смартфон Apple iPhone 14, 128 GB
б./ 5 награди – Портативна колонка Sony SRS0XE200B
в./ 5 награди – Мултикукър Tefal CY505E30

г./ 10 награди – ваучер за кулинарен курс във Food Connection на стойност 140 (сто и четиридесет) лева, всеки със срок на валидност до 6 месеца от датата на получаване.

д./ 20 награди – ваучер за кино за двама на стойност 30 (тридесет) лева, всеки със срок на валидност до 31.05.2023г.

е./ 50 награди – талон за пазаруване в супермаркети „ФАНТАСТИКО“ на стойност 50 лв., всеки със срок на валидност 31.01.2023г.

ж./ 120 награди – Кафемашина Philips Senseo CSA230/61
22. Тегленето на печелившите участници ще се извърши чрез определена от Организатора  комисия, която на случаен принцип избира сред имената на участниците, които отговарят на настоящите условия и ще бъдат оповестени на 06.12.2022г.

23. Тегленето ще се проведе на 02.12.2022 г. от независима комисия, определена от Организатора „ФАНТАСТИКО ГРУП” ООД, ЕИК 206255903, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Симеоново, ул. „Момина сълза“ 14А (наричано "Фантастико" или "Организатора").
24. Само печелившите Участници ще бъдат уведомявани – по имейл или телефон до 7 (седем) работни дни след оповестяването им.

25. Участник, с който Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 7 (седем) работни дни, губи правото си да получи наградата. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

26. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник, поради грешно попълнени данни.

27. Имената на спечелилите участници, посочени в онлайн формуляра за участие, и наградите, които печелят, ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на „Фантастико“ на https://www.fantastico.bg/igra-birthday на 06.12.2022г.

28. Участниците могат по всяко време да оттеглят съгласието си за публикуване на личните им данни на интернет страницата. Искането се изпраща на reklama@fantastico.bg.

29. Печелившите Участници могат да получат своята награда по т.21 от настоящите правила, както следва:

 - наградите по букви „а“, „б“ и „в“  от централен офис на ТВ „ФАНТАСТИКО“, находящ се в гр. София, кв. Симеоново, ул. „Момина сълза“ 14А;

- наградите по букви „г“, „д“, „е“ и „ж“  от посочен от спечелилия участник супермаркет „Фантастико“.

Наградите се получават в срок до 7 работни дни, след свързване с печелившия. В случай че печелившия участник не получи наградата в посочения срок, той губи това право и организаторът се свързва с резервен Участник, по реда на изтеглянето им.

30. Печелившите Участници ще могат да получат своите награди, след като предоставят на служител на „Фантастико“ печелившия касов бон в оригинал, с който са участвали в Играта, както и документ за самоличност за удостоверяване на данните на лицето с данните на печелившия. При получаване на наградата, печелившият участник подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ, че наградата му е връчена от представител на организатора.

31. В случай че печелившият не може да получи наградата си лично, същата може да бъде взета от упълномощено лице, чрез представянето на изрично нотариално-заверено пълномощно, като това обстоятелство се вписва в приемо-предавателния протокол, за да се удостовери, че наградата е получена.
32. За получаването на наградата си печелившите участници предоставят в съответствие със Закона за данъците върху доходите на физическите лица изискваните за данъчни цели лични данни, като за целта попълват и подписват декларация.

33. Всички дължими данъци от печелившите участници на награди ще бъдат платени и декларирани от Организатора.

34. При невъзможност да се предостави печелившия касов бон в оригинал, наградата няма да бъде връчена. В такъв случай, Организаторът се свързва с резервен Участник, по реда на изтеглянето им.

35. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица.

V. ЛИЧНИ ДАННИ

36. Личните данни на всички Участници в играта се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни и за целите, посочени в настоящите Условия.

37. Организаторът, в качеството си на Администратор на лични данни, обработва личните данни на Участниците за целите на настоящата Игра. С участието си в Играта, Участниците се съгласяват и доброволно предоставят своите лични данни на Организатора, който ще ги обработва за целите на Играта.

38. За участие в играта се изисква съгласие за обработка на лични данни. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време, съгласно т.28 от настоящите правила.

39. Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участие в играта, са – две имена, телефонен номер и имейл адрес, а на печелившите участници и ЕГН за счетоводни и данъчни цели.

40. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора, могат да бъдат разкривани от дружеството за целите на Играта на трети лица и на други администратори на лични данни на територията на Република България при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

41. С участието си в Играта Участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Условия. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Условия, се прилагат разпоредбите на ЗЗЛД.

42. С регистрирането на касовия бон участниците дават изричното си съгласие техните лични данни да бъдат обработвани от Организатора в качеството му на Администратор на лични данни за целите, посочени в настоящите правила, както и тези данни да бъдат разкривани от дружеството на трети лица и на други администратори на лични данни за целите на играта на територията на Република България и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД. Личните данни могат да бъдат предоставяни и на държавни органи, в т.ч. органи на съдебната власт, когато това е необходимо за защита на законните права и интереси на Организатора или когато те имат право на достъп до тях по закон.

43. Събираните във връзка с участие в Играта лични данни ще бъдат съхранявани от Организатора за печелившите участници за срок не по-дълъг от една година, а за резервните участници и непечеливши участници ще бъдат съхранявани за срок от един месец, считано от обявяване на печелившите участници. Събираните лични данни на спечелилите участници, във връзка с Играта, за счетоводни и данъчни цели ще бъдат съхранявани от Възложителя за срок не по-дълъг от 10 (десет) години, считано от представянето им от печелившите участници.

44. По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство, чрез изпращане на писмено заявление, на адрес: гр. София, кв. „Симеоново“, ул. „Момина сълза“ 14а за „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД, всяко лице, чиито данни се обработват във връзка с играта, има право:

- да оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие;

- на достъп до коригиране, допълване или изтриване на лични данни и ограничаване на обработване на лични данни;

- да възрази срещу обработването на лични данни, както и правото на преносимост на данни или срещу предоставянето им на трети лица;

- да бъде уведомено, преди личните данни да бъдат разкрити за първи път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг на кампаниите на администратора, както и да възрази срещу такова разкриване или използване;

- да подаде жалба да Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2.

45. Данни за администратора и координати за връзка с него – „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД, 206255903, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Симеоново, ул. „Момина сълза“ 14А. Координати за връзка с длъжностно лице по защита на данните e-mail: zashtitanalichnidanni@fantastico.bg.

VI. ОТГОВОРНОСТ


46. Организаторът не носи никаква отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта или са резултат от невъзможността Участниците да се свържат със съответния интернет сървър. Организаторът не  носи отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на електрозахранването или техническа неизправност на компютъра, използван от Участника, както и при неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.
47. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, свързани с играта и/ или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/ или форсмажорни обстоятелства и/ или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците. Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за обезщетяване на причинената вреда.

48. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.
49. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в Играта (включително – разходи за достъп до Интернет), с изключение на разходи за изпращане на награда до посочен от Участник супермаркет на “Фантастико”.

50. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за получаване и ползване на наградата, поради официални национални празници или други обстоятелства, които не зависят от Организатора и които възпрепятстват използването на наградата.

51. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

52. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/ или трето лице загуби и/ или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/ или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

VII. ДРУГИ

53. При въпроси относно Условията участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: reklama@fantastico.bg. На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.

54. Задълженията на Организатора на играта се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

55. Организаторът определя правилата на играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време, като същите влизат в сила след публикуване на сайта: https://www.fantastico.bg/igra-birthday  

56. Недействителността на отделни текстове от Условията на Играта не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.

57. Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Играта, е актуалното българско законодателство.