Facebook Pixel
Loader
0%

Правила

Правила за игра „Бъди дарител и може да спечелиш“

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ


1. Настоящите Условия за участие ("Условията") уреждат начина на провеждане на Играта „Бъди дарител и може да спечелиш“ ("Играта"). Условията са достъпни за всички лица на интернет страницата на Фантастико – www.fantastico.bg и на място във всички търговски обекти на верига „Фантастико“ (супермаркети „Фантастико).

2. Организатор на Играта e „ВИНТЕРКО-БГ” ЕООД, ЕИК 831680844 вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София кв. Симеоново, ул. „Момина сълза“ 14А (наричано "Фантастико" или "Организатора").

3. Периодът на провеждане на играта е от 05.11.2020 г. до 18.11.2020г. („Период на провеждане”).

4. Интернет страницата, чрез която се реализира играта, е www.fantastico.bg.
5. Играта се организира и провежда на български език, за територията на Република България, във всички търговски обекти на верига „Фантастико“.
6. Участието в играта е допустимо при стриктно спазване на настоящите Условия. С извършването на което и да е от действията за участие в играта, описани по-долу, всеки участник потвърждава, че се е запознал с условията, разбрал ги е и ги приема безусловно.


ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ


7. Право да участват в Играта имат всички дееспособни физически лица, с постоянен адрес в Република България, които към датата на участие са навършили 18 години. Нямат право да участват служителите на „ВАН ХОЛДИНГ” ЕООД, „ЕВРОПА – ВН“ ЕООД, „ВИНТЕРКО-БГ“ ЕООД, „ЮНИСЕЙФ“ ЕООД и „ДАР Г.Н.“ ООД, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора съребрена степен), както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта ("Участник/ци").

8. Участник в Играта е всяко лице, направило дарение на стойност минимум 1 (един) лев в полза на благотворителната кампания за набиране на средства за Сдружение „SOS Детски селища България“ - „Най-безценният подарък за всяко дете-Семейство“, в който и да е супермаркет „Фантастико“ на територията на Република България и изпратило коректно попълнена според Условията онлайн форма за участие със своите лични данни и данните от оригинал на касова бележка, която е получило на касата за направеното дарение.

 


ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ


9. Участието в Играта не е обвързано с покупка на стоки от наличния асортимент, предлаган в търговските обекти на верига „Фантастико“.

10. За участие в Играта, желаещите трябва да направят дарение на стойност минимум 1 (един) лев на каса, в който и да е супермаркет „Фантастико“ на територията на Република България.

11. На касата, независимо дали е направил покупка или не, всеки клиент направил дарение в полза на кампанията описана в т. 8 от настоящите условия, получава оригинал на касова бележка, в която е отразено дарението, и с която клиентът има право да участва в играта и възможност да спечели една от описаните награди.

12. За участие в тегленето Участникът трябва да попълни формата за участие като регистрира – данни от оригинал на касовата бележка: магазин – посочва се адрес на супермаркет „Фантастико“, от който е извършена покупката, номер касова бележка УНП:********, както и да попълни коректно онлайн формуляра със своите лични данни на адрес: https://www.fantastico.bg/igra-birthday

13. Пълният списък с награди ще откриете в Раздел IV „Награди“ от настоящите Условия.

14. Задължителните личните данни, които Участникът трябва да попълни, са: име и фамилия, населено място, телефон за връзка и имейл адрес.
15. Всеки Участник има право да участва в Играта неограничен брой пъти, като регистрира неограничен брой оригинали на касови бележки.

16. Не е възможно повторно регистриране на една и съща касова бележка.

17. С регистрирането на информацията от касовата бележка, Участниците дават съгласието си личните им данни да бъдат обработвани от „ВИНТЕРКО-БГ” ЕООД за целите на играта, а в случай че бъдат обявени за печеливши, дружеството да публикува техните данни по избран от дружеството начин.

18. Един Участник може да спечели само една награда в рамките на Играта.
19. Регистрираната информация от оригинал на касова бележка участва в тегленето за разпределение на наградите, което ще бъде направено на 23.11.2020г.

 

IV. НАГРАДИ


20. Всеки Участник, който е направил дарение на стойност минимум 1 (един) лев, в който и да е супермаркет „Фантастико“ на територията на Република България, попълнил е коректно онлайн формата за участие в Играта и отговаря на Условията, има право да участва в Играта и да спечели награда.

21. Участието в играта дава възможност за спечелване на една от следните награди:

50 награди – талон за пазаруване на стойност 30 (тридесет) лева
50 награди - талон за пазаруване на стойност 50 (петдесет) лева
10 награди – талон за пазаруване на стойност 100 (сто) лева
Наградите се предоставят под формата на талони за пазаруване във всички супермаркети “Фантастико”. Талоните са със срок на валидност до 31.12.2020 г.

22. Тегленето на печелившите участници ще се извърши чрез независима онлайн платформa, която на случаен принцип избира сред имената на участниците, които отговарят на настоящите условия и ще бъдат оповестени на 23.11.2020г.

23. Тегленето ще се проведе на 23.11.2020 г. от „ИДИЗАЙН ИНТЕРАКТИВ“ АД, ЕИК 204417228, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София, ул. „Свети Наум“ № 29, представлявано от Георги Костов,

 


24. Само печелившите Участници ще бъдат уведомявани – по имейл или телефон до 7 (седем) работни дни след оповестяването им.

25. Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 7 (седем) работни дни, губят правото си да получат наградата. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

26. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени данни.

27. Имената на спечелилите участници, посочени в онлайн формуляра за участие, и наградите, които печелят, ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на „Фантастико“ на https://www.fantastico.bg/igra-birthday, в деня на тегленето.

28. Участниците могат по всяко време да оттеглят съгласието си за публикуване на личните им данни на интернет страницата. Искането се изпраща на reklama@ff-bg.net.

29. Печелившите Участници могат да получат своята награда в посочен от тях супермаркет на веригата в срок до 7 работни дни, след свързване с печелившия и посочване на обекта, от който желае да получи наградата си.

30. Печелившите Участници ще могат да получат своите награди, след като предоставят на служител на „Фантастико“ печелившия касов бон в оригинал, с който са участвали в Играта, както и документ за самоличност за удостоверяване на данните на лицето с данните на печелившия. При получаване на наградата, печелившият участник подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ, че наградата му е връчена от представител на организатора.

31. В случай че печелившият не може да получи наградата си лично, същата може да бъде взета от упълномощено лице, чрез представянето на изрично нотариално заверено пълномощно, като това обстоятелство се вписва в приемо-предавателния протокол, за да се удостовери, че наградата е получена.
32. За получаването на наградата си печелившите участници предоставят в съответствие със Закона за данъците върху доходите на физическите лица изискваните за данъчни цели лични данни.

33. Всички дължими данъци от печелившите участници на награди ще бъдат платени и декларирани от Организатора.

34. При невъзможност да се предостави печелившия касов бон в оригинал, наградата няма да бъде връчена. В такъв случай, Организаторът се свързва с резервен Участник, по реда на изтеглянето им.

35. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица.

 


V. ЛИЧНИ ДАННИ


36. Личните данни на всички Участници в играта се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни и за целите, посочени в настоящите Условия.

37. Организаторът, в качеството си на Администратор на лични данни, обработва личните данни на Участниците за целите на настоящата Игра. С участието си в Играта, Участниците се съгласяват и доброволно предоставят своите лични данни на Организатора, който ще ги обработва за целите на Играта.

38. За участие в играта се изисква съгласие за обработка на лични данни. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време, съгласно т.28 от настоящите правила.

39. Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участие в играта, са – две имена, населено място, телефонен номер и имейл адрес, а на печелившите участници и ЕГН за счетоводни и данъчни цели.

40. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора могат да бъдат разкривани от дружеството за целите на Играта на трети лица и на други администратори на лични данни на територията на Република България при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

41. С участието си в Играта Участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Условия. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Условия, се прилагат разпоредбите на ЗЗЛД.

42. С регистрирането на кода от касовия бон участниците дават изричното си съгласие техните лични данни да бъдат обработвани от Организатора в качеството му на Администратор на лични данни за целите, посочени в настоящите правила, както и тези данни да бъдат разкривани от дружеството на трети лица и на други администратори на лични данни за целите на играта на територията на Република България и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД. Личните данни могат да бъдат предоставяни и на държавни органи, в т.ч. органи на съдебната власт, когато това е необходимо за защита на законните права и интереси на Организатора или когато те имат право на достъп до тях по закон.

43. Събираните във връзка с участие в Играта лични данни ще бъдат съхранявани от Организатора за печелившите участници за срок не по-дълъг от една година, а за резервните участници и непечеливши участници ще бъдат съхранявани за срок от един месец, считано от обявяване на печелившите участници. Събираните лични данни във връзка с Играта за счетоводни и данъчни цели ще бъдат съхранявани от Възложителя за срок не по-дълъг от 10 (десет) години, считано от представянето им от печелившите участници.

44. По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство, чрез изпращане на писмено заявление, на адрес гр. София, кв.„Симеоново“, ул. „Момина сълза“ 14а за „ВИНТЕРКО-БГ“ ЕООД, всяко лице, чиито данни се обработват във връзка с играта, има право :

- да оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие;

- на достъп до коригиране, допълване или изтриване на лични данни и ограничаване на обработване на лични данни.

- да възрази срещу обработването на лични данни, както и правото на преносимост на данни или срещу предоставянето им на трети лица.

- да бъде уведомено, преди личните данни да бъдат разкрити за първи път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг на кампаниите на администратора, както и да възрази срещу такова разкриване или използване;

- да подаде жалба да Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2.

45. Данни за администратора и координати за връзка с него – „ВИНТЕРКО-БГ“ ЕООД, 831680844 вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София кв. Симеоново, ул. „Момина сълза“ 14А. Координати за връзка с длъжностно лице по защита на данните e-mail: zashtitanalichnidanni@ff-bg.net.

 

 

 

VI. ОТГОВОРНОСТ


46. Организаторът не носи никаква отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта или са резултат от невъзможността Участниците да се свържат със съответния интернет сървър. Организаторът не  носи отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на електрозахранването или техническа неизправност на компютъра, използван от Участника, както и при неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.
47. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, свързани с играта и/ или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/ или форсмажорни обстоятелства и/ или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците. Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за обезщетяване на причинената вреда.

48. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.
49. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в Играта (включително – разходи за достъп до Интернет), с изключение на разходи за изпращане на награда до посочен от Участник супермаркет на “Фантастико”.

50. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за получаване и ползване на наградата, поради официални национални празници или други обстоятелства, които не зависят от Организатора и които възпрепятстват използването на наградата.

51. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

52. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/ или трето лице загуби и/ или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/ или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.VII. ДРУГИ


53. При въпроси относно Условията участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: reklama@ff-bg.net. На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.

54. Задълженията на Организатора на играта се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

55. Организаторът определя правилата на играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време, като същите влизат в сила след публикуване на сайта https://www.fantastico.bg/igra-birthday/pravila

56. Недействителността на отделни текстове от Условията на Играта не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.

57. Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Играта, е актуалното българско законодателство.