Loader
0%

Правила

Правила за игра „27 години Фантастико“

 

І. Общи условия
1. Настоящите Условия за участие ("Условията") уреждат начина на провеждане на Играта "Фантастико празнува 27 години" ("Играта"). Условията са достъпни за всички лица на интернет страницата на Фантастико България – www.fantastico.bg и на място във всички филиали.
2. Организатор на Играта е „Ван Холдинг” ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 831050781, със седалище и адрес на управление: гр. София кв. Симеоново, ул. „Момина сълза“ 14А ("Фантастико " или "Организатора").
3. Периодът на провеждане на играта е от 01.11.2018 г. до 30.11.2018 г. („Период на провеждане”).
4. Интернет страницата, чрез която се реализира играта, е www.fantastico.bg
5. Играта се организира и провежда на български език, за територията на Република България, във всички търговски обекти на веригата „Фантастико“.
6. Участието в играта е допустимо при стриктно спазване на настоящите Условия. С извършването на което и да е от действията за участие в играта, описани по-долу, всеки участник потвърждава, че се е запознал с условията, разбрал ги е и ги приема безусловно.

ІІ. Право на участие
7. Право да участват в Играта имат всички дееспособни физически лица, с постоянен адрес в Република България, които към датата на участие са навършили 18 години, с изключение на служителите на „Ван Холдинг” ЕООД, „ЕВРОПА – ВН“ ЕООД, „ВИНТЕРКО“ ЕООД, „ЕВРО ХАРТ“ ЕООД, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора съребрена степен), както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта ("Участник/ци").
8. Участник в Играта е всяко лице, направило покупка на стойност минимум 25,00 (двадесет и пет) лева, в който и да е супермаркет „ФАНТАСТИКО“ на територията на Република България и изпратило коректно попълнен според Условията онлайн формуляр за участие със своите лични данни и данните от касова бележка, която е получило на касата.

ІІІ. Условия за участие
9. Участието в Играта е обвързано с покупка.
10. За участие в Играта, желаещите трябва да направят покупка на стойност минимум 25,00 (двадесет и пет) лева, в който и да е супермаркет „Фантастико“ на територията на Република България.
11. На касата, след заплащане на покупката си, всеки клиент получава касова бележка и ако стойността на бележката надвишава посочената минимална стойност, клиентът има право да участва в играта и възможност да спечели една от описаните награди.

12. За участие в тегленето Участникът трябва да попълни формата за участие като регистрира - номер на каса, номер бон, номер нул, номер на касовата бележка (DT) и дата в посочените полета, както и да попълни коректно онлайн формуляра със своите лични данни на адрес igra.fantastico.bg


13. Пълният списък с награди ще откриете в Раздел IV „Награди“ от настоящите Условия.
14. Задължителните личните данни, които Участникът трябва да попълни, са: име и фамилия, населено място, телефон за връзка и имейл адрес.
15. Всеки Участник има право да участва в Играта неограничен брой пъти, като регистрира неограничен брой касови бележки.
16 Не е възможно повторно регистриране на една и съща касова бележка.

17. С регистрирането на информацията от касовата бележка Участниците дават съгласието си личните им данни да бъдат обработвани от „Ван Холдинг” ЕООД за целите на играта, а в случай че бъдат обявени за печеливши, дружеството да публикува техните данни по избран от дружеството начин.
18. Един Участник може да спечели само една награда в рамките на Играта.
19. Регистрираната информация от касовата бележка участва в тегленето за разпределение на наградите, което ще бъде направено на 03.12.2018г.


IV. Награди
20. Всеки Участник, който е направил покупка на стойност минимум 25,00 (двадесет и пет) лева, в който и да е супермаркет „Фантастико“ на територията на Република България, попълнил е коректно онлайн формата за участие в Играта и отговаря на Условията, има право да участва в Играта и да спечели награда:
21. Участието в играта дава възможност за спечелване на една от следните награди


5 награди за едноседмична семейна зимна почивка в България, като спечелилият има право сам да избере мястото и периода на почивката, по предложения, предоставени му от Организатора. Тази награда трябва да бъде усвоена в срок до 30.04.2019г.


10 награди - мобилен телефон модел Apple Iphone 8, 64GB, MQ6J2.


100 награди по 50 лв. (под формата на ваучери за пазаруване във всички супермаркети “Фантастико”). Ваучерите са валидни в срок до 28.02.2019г.22. Спечелилите Участници ще бъдат теглени на случаен принцип в Централното управление на „Фантастико“, намиращо се в гр. София, 1434, жк. „Симеоново“, ул. „Момина сълза“ №14А,  от комисия в състав – представители на следните отдели: „Правен отдел “, „Маркетинг и Реклама “ и „Търговски отдел“ и ще бъдат оповестени на 04.12.2018г.
23. Тегленето ще се проведе на 03.12.2018г


24. Само печелившите Участници ще бъдат уведомявани – по имейл или телефон до 5 (пет) работни дни след тегленето на наградите.
25. Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 5 (пет) работни дни, губят правото си да получат наградата. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.
26. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени данни.
27. Имената на спечелилите участници, посочени в онлайн формуляра за участие, и наградите, които печелят, ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на „Фантастико“ (www.fantastico.bg) след свързване и потвърждаване от страна на Участника.
28. Участниците могат по всяко време да оттеглят съгласието си за публикуване на личните им данни на интернет страницата. В такъв случай няма да могат да продължат участието си в Играта. Искането за оттегляне от Играта се изпраща на reklama@ff-bg.net.
29. Печелившите Участници могат да получат своята награда в Централното управление на „Фантастико“, намиращо се в гр. София 1434, кв.“Симеоново“ ул. „Момина сълза“14А, или в посочен от тях супермаркет на веригата.

30.Печелившите Участници ще могат да получат своите награди като следва да предоставят на служител на „Фантастико“ печелившия касов бон, с който са участвали в Играта, както и документ за самоличност за удостоверяване на данните на лицето с данните на печелившия.
31. В случай че печелившият не може да получи наградата си лично, същата може да бъде взета от упълномощено лице, чрез представянето на изрично пълномощно, като това обстоятелство се вписва в приемо-предавателния протокол, за да се удостовери, че наградата е получена.
32. За получаването на наградата си печелившите участници предоставят в съответствие със Закона за данъците върху доходите на физическите лица изискваните за данъчни цели лични данни.
33. Печелившите участници на награди на стойност над 30,00 (тридесет) лева са освободени от данък върху дохода на физическите лица, който ще бъде платен от Организатора. Организаторът се задължава заедно с всяка награда на стойност над 30,00 (тридесет) лева да предостави на печелившите участници служебна бележка, удостоверяваща стойността на наградата. Печелившите ще могат за използват служебната бележка за подаване на своята годишна данъчна декларация във връзка с изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
34. При невъзможност да се предостави печелившия касов бон наградата няма да бъде връчена. В такъв случай, Организаторът се свързва на случаен принцип с резервен Участник.
35. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица.

V. Лични данни
37. Личните данни на всички Участници в играта се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни и за целите, посочени в настоящите Условия.
38. Организаторът, в качеството си на Администратор на лични данни, обработва личните данни на Участниците за целите на настоящата Игра. С участието си в Играта Участниците се съгласяват и доброволно предоставят своите лични данни на Организатора, който ще ги обработва за целите на Играта.
39. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора могат да бъдат разкривани от дружеството за целите на Играта на трети лица и на други администратори на лични данни на територията на Република България при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.
40. С участието си в Играта Участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Условия. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Условия, се прилагат разпоредбите на ЗЗЛД.
41. С регистрирането на кода от касовия бон участниците дават изричното си съгласие техните лични данни да бъдат обработвани от Организатора в качеството му на Администратор на лични данни за целите, посочени в настоящите правила, както и тези данни да бъдат разкривани от дружеството на трети лица и на други администратори на лични данни за целите на играта на територията на Република България и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД. Личните данни могат да бъдат предоставяни и на държавни органи, в т.ч. органи на съдебната власт, когато това е необходимо за защита на законните права и интереси на Организатора или когато те имат право на достъп до тях по закон. Лицата, за които съответните лични данни се отнасят, имат право на достъп до и корекция на личните си данни.

VI. Отговорност
42. Организаторът не носи никаква отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта или са резултат от невъзможността Участниците да се свържат със съответния интернет сървър. Организаторът не  носи отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на електрозахранването или техническа неизправност на компютъра, използван от Участника, както и при неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.
43. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, свързани с играта и/ или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/ или форсмажорни обстоятелства и/ или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците. Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за обезщетяване на причинената вреда.
44. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.
45. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в Играта (включително – разходи за достъп до Интернет), с изключение на разходи за изпращане на награда до посочен от Участник супермаркет на “Фантастико” или адрес за доставка.
46. Организаторът не носи отговорност за забава на доставките или невъзможност за получаване и ползване на наградата, поради официални национални празници или други обстоятелства, които не зависят от Организатора и които възпрепятстват използването на наградата.
47. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
48. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/ или трето лице загуби и/ или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/ или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

VII. Други
49. При въпроси относно Условията участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: reklama@ff-bg.net.
На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.
50. Задълженията на Организатора на играта се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.
51. Организаторът определя правилата на играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време.
52. Недействителността на отделни текстове от Условията на Играта не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.
53. Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Играта, е актуалното българско законодателство.