Facebook Pixel
Loader
0%

Найден Тодоров

Найден Тодоров
01.11.2022

Найден Тодоров

Найден Тодоров

Диригент, директор на Софийска филхармония

Що е то будител? Често обичам да се шегувам, че будителите са онези, които ни събуждат. Хората смятат, че будителите ни карат да учим повече, да знаем повече. Всъщност ролята на будителя е една-единствена – да ни мотивира да надскочим себе си. В историята на България е пълно с такива будители и проблемите ни са започвали винаги тогава, когато ние ги забравим. Всеки човек има своите будители. Понякога това са обществено познати фигури. Друг път това е някой от личния ни живот, някой, за когото само ние знаем, но който е успял да ни накара наистина да надскочим всичко онова, което сме смятали за възможно.

В моя живот, естествено както при повечето хора, първите будители са  в семейството, но когато реших да стана музикант, когато реших да стана диригент, се появиха две фигури, които макар и само бегло да познавах, ме промениха изцяло. Един от тях беше Добрин Петков, диригентът на Пловдивската и на Софийската филхармония, а другият бе диригентът Емил Чакъров. Те промениха моята идея за това какъв искам да бъда. Впоследствие в живота ми се появиха още двама души, които вече познавах много добре и които бих могъл да нарека моите лични будители. Единият бе проф. Карл Остерайхер във Виена, който успя някак си подсъзнателно да ме накара да повярвам в себе си, да знам, че мога да постигна онова, което нося в себе си или което вярвам, че нося в себе си.  Вторият бе моят директор в Израел. Много рядко се случва човек да има директор за будител. Обикновено това са хората, които мразим, но директорът на фондация „Ленард Бърнстейн“ – Леор Сегал, успя да ме накара да повярвам, че на този свят невъзможни неща няма. На единия дължа бъдещето си като диригент, на другия дължа изпълнението на всички свои мечти, защото днес аз знам, че невъзможни неща няма.

Искам да поздравя всички с Деня на будителите и да пожелая на себе си, на вас, винаги всеки един от нас да се превръща в будител за останалите, защото, когато успеем един друг да си докажем, че невъзможни неща няма, ние не просто ще надскочим себе си, ние ще направим така, че България да просперира.

 

Nayden Todorov

Conductor Director Sofia Philharmonic

What is an enlightener? Often I like joking that an enlightener is a person who turns on the light to wake you up. People think that enlighteners make us learn more and know more. Actually, the role of an enlightener is only one – to motivate us to exceed ourselves. Bulgarian history is abundant with such enlighteners and our problems have always started when we fail to remember them. Every person has his or her own enlighteners. Sometimes they are public figures. Others – someone in our personal life, someone only we know, but who has managed to make us really exceed what we have believed possible.

In my life, naturally, as it is with the majority of other people, the first enlighteners were my family. However, when I decided to become a musician, when I decided to become a conductor, two figures appeared who changed me completely, although I knew them only vaguely. One of them was Dobrin Petkov, the conductor of the Plovdiv and Sofia Philharmonics, and the other one was the conductor Emil Chakarov.  They changed my idea of who I wanted to be. Later on, two more people came into my life, who I knew already very well, and who I can call my personal enlighteners. One of them was Professor Karl Oesterreicher in Vienna, who managed to make me somehow subconsciously believe in myself, to know that I can achieve what I have in me or what I believe I have in me. The second one was my director in Israel. It happens very rarely to have a director as an enlightener. Usually they are the people we hate. However, the director of the Leonard Bernstein Foundation – Leor Segal, managed to make me believe that there are no things impossible in this world.  To one of them I owe my future as a conductor, to the other one – making all my dreams come true because now I know that there are no impossible things.

I would like to greet everyone on the Day of the Enlighteners and wish myself and every one of you always to become an enlightener for others, because when we manage to prove to each other that there are no impossible things, we will simply exceed ourselves and we will make Bulgaria prosper.