Facebook Pixel
Loader
0%

Проф. дн Христо Пимпирев

Проф. дн Христо Пимпирев
01.11.2022

Проф. дн Христо Пимпирев

Проф. дн Христо Пимпирев

Учен, изследовател, председател на УС на Българския антарктически институт

Какво е народ без будители? Аз съм горд, че съм българин, и съм щастлив, че ние, българите, имаме будители, които са ни изкарали от безпросветното иго във Възраждането – Паисий Хилендарски с неговата „История славянобългарска“, Софроний Врачански и много други. Това са личности, които дават на българина светлина. Дават му упование, че това е един народ, който трябва да търси своята независимост. Будителите са хората, които правят една общност народ. Моите будители, разбира се, са моите учители. Още от първи клас, когато сядаш на ученическия чин, учителката, която ти показва как да държиш писалката, това, което ти дава, е да те научи на писмо и на четмо. После, когато пристъпих към науките, будители бяха и моите първи учители в гимназията. Моят будител в университета е акад. Тодор Николов, който даде път в живота на поколения геолози. Той ме подкрепи, когато реших да отида на Антарктида. А аз, като преподавател в университета, мисля, че също съм дал път и светлина на моите студенти. Щастлив съм, че в моите експедиции на Антарктида (сега ще бъде тридесет и първата експедиция) участват мои студенти, правят открития, които са изключително важни не само за българската, а и за световната наука. Какво е един учен, ако не е учител, ако не е будител, ако не дава път на своите ученици?

Prof. D. Sc. Christo Pimpirev

Scientist, Explorer, President of the Executive Board of the Bulgarian Antarctic Institute

What is a people without enlighteners? I am proud that I am Bulgarian and happy that we Bulgarians have enlighteners who led us out from the unlettered time of the yoke into the time of Revival: Paisius of Hilendar with his ‘Slavo-Bulgarian History’, Sophronius of Vratsa and many others. They are personalities who gave light to Bulgarians. They gave the hope that Bulgarians are a people who have to seek their independence. Enlighteners are the ones who make a community a people.  My enlighteners are my teachers, of course. Ever since first grade, when you first sit at a desk at school, it is the teacher who shows you how to hold a pen. They teach you reading and writing. Then when I opted for science, my enlighteners were my first teachers in high school. My enlightener at the University was Academician Todor Nikolov, who showed the way in life to many geologists. He supported me when I decided to go to the Antarctic. As for me, being a university teacher, I believe I have given destination and light to my students. I am happy that my students are part of Antarctic expeditions (the thirty first one coming up next) and their discoveries are extremely important, not only for Bulgarian but for global science too.  What is a scientist if not a teacher, an enlightener, if he does not give a way to his students?