Facebook Pixel
Loader
0%

Райна Кабаиванска

Райна Кабаиванска
01.11.2022

Райна Кабаиванска

Райна Кабаиванска

Сопран, почетен професор и Doctor Honoris Causa на Нов български университет

Будител – това за мен е учител и веднага моята памет отива преди 80 години при моя г-н Йорданов – първия  учител в първо отделение в Априлското училище. После отива моята памет към моята учителка в Италия г-жа Дзита Фумагали-Рива. Защо си спомням тези хора? Те са ми дали една основа за живота и за професията, дали са ми я с любов. Ето защо будител – учител, значи за мен любов. Това е взаимно предаване на емоции, на вълнения и без любов този процес не съществува. Когато сме в концертната зала, ако мои ученици пеят хубаво, тогава има една връзка именно между публиката и този, който пее – младия певец. Има една връзка на вълнение и на любов и това прави изкуството да ни вълнува, да ни въвежда във фантастични светове, да ни води с любов към светлина и красота. За мен това е изкуството и това е ролята и на учителя – будител, да може да създаде любов в учениците си към това, което правят.

 

Raina Kabaivanska

Soprano, Honorary Professor and Doctor Honoris Causa of New Bulgarian University

An enlightener – to me this is a teacher and my memory takes me 80 years back to my Mister Yordanov – my first teacher in the first grade of Aprilsko School. Then my memory takes me to my teacher in Italy – Mrs. Zita Fumagalli-Riva. Why do I remember these people? They gave me the foundations of my life and of my profession, and they gave them to me with love. This is why for me an enlightener - a teacher means love.  This is a process of mutual exchange of emotions - of excitement - and it cannot exist without love. When we are in the concert hall, if my students sing well there is a connection between the audience and the one who is singing – the young singer. There is a connection of excitement and love and this is what makes art touch us, take us to imaginary worlds and lead us with love to the light and beauty. To me, this is the role of the teacher-enlightener: to be able to inspire in his students love for what they do.