Facebook Pixel
Loader
0%

Здравка Евтимова

Здравка Евтимова
01.11.2022

Здравка Евтимова

Здравка Евтимова

Писател и преводач

За мен началото, искрата в българската свяст идва с Паисий Хилендарски и с онова мощно като взрив „О, неразумний юроде! Поради що се срамиш да се наречеш българин?“. След него в моето съзнание личността, която огрява и мислите ми, и действията, и обичта ми към всичко българско, е Ботев, защото при него думи и дела представляват мощна силна сплав. Всяко негово стихотворение е не само искра, то е вулкан на свободата, от която се нуждаем толкова много днес. Всеки един човек в България, който има способността да види силната страна, таланта на другия, може да се превърне в будител, защото съм убедена, всеки българин притежава някакъв талант – било то да рисува, да пише, да създава компютърни програми, да поправя двигатели или да бъде в центъра на компанията, като накара хората около него  да се почувстват щастливи, да повика усмивката на лицата им. Затова за мен будител е онзи, който може да протегне ръка и да помогне на практика на човека в нужда. И още нещо много, много съществено – да обича дълбоко в сърцето си онова прекрасно място, където е роден под българското небе, защото пътечката, по която сме се научили да ходим под българското слънце, усмивката на нашата майка е всъщност нашата първа стъпка към будителството. Днес повече от всеки друг път онази искра на обич към човека редом с нас, онази мисъл, че го разбираме и виждаме силното у него, е проявата на будителството.

 

Zdravka Evtimova

Author and Translator

For me the beginnings, the spark in Bulgarian consciousness came with Paisius of Hilendar and that explosive ‘Oh, you unreasonable folk! Why are you ashamed to call yourself Bulgarian?’ After that, Botev comes to mind – the personality who shed light onto my thoughts and my deeds, as well as my love for everything Bulgarian. Botev’s words and deeds make up a strong and powerful fusion. Each poem of his is not just a spark - it is a volcano of freedom that we need so much today.  Each person in Bulgaria capable of seeing the strengths and the talent of another, can become an enlightener because I am convinced that each Bulgarian harbours a talent – to paint, to write, to develop software, to fix engines or be the life and soul of the party, making people around him happy and bringing a smile to their faces. This is why, to me an enlightener is а person who can reach out and help someone in need. And one more very, very important thing - love deep in his heart that beautiful place where he was born under Bulgarian skies because the path where we have learned to walk under the Bulgarian sun and the smile of our mother is in fact our first step towards enlightenment. Today more than ever that spark of love for the person next to us, the thought that we understand him and see the strength in him is the manifestation of enlightenment.