Facebook Pixel
Loader
100%

Обява

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 67 от 23.08.2019 г.)

 

„ВАН ХОЛДИНГ“ ЕООД

гр. София 1434, р-н Витоша, кв. Симеоново, ул. „Момина сълза“ № 14А

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

 

съобщава

на всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение:

„Разширение (пристройка), реконструкция и вътрешно преустройство на съществуващ магазин за хранителни стоки „Фантастико“ с местонахождение УПИ I-3074,7160; ПИ с идентификатор 68134.1607.7195; кв.11; м. „ж.к. Малинова долина“, р-н „Студентски“; гр. София. Инвестиционното предложение цели изграждане на пристройка към съществуващата сграда.

Предвижда се сградата да претърпи конструктивни и функционално-архитектурни промени, позволяващи при добавянето на пристройката от север, да се получи цялостност във визуално и функционално-обемно естество.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

За контакти: Галина Съйковска

гр. София, кв. Симеоново, ул. „Момина сълза“ № 14А

тел.: 0884 034 730

/лице, адрес, телефон/                                                                        

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Още новини