Facebook Pixel
Loader
100%

ОБЯВА

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 67 от 23.08.2019 г.)

„ВАН ХОЛДИНГ“ ЕООД

гр. София 1434, р-н Витоша, кв. Симеоново, ул. „Момина сълза“ № 14А

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

 

съобщава

на всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение: „Изграждане на магазин за хранителни стоки с топла точка-бистро и зона за консумация, гишета за битови услуги и аптека в УПИ II, кв. 198, гр. Ботевград“

 

Магазинът ще има предмет на дейност търговия с хранителни стоки и стоки за бита с богат асортимент, в това число: пресни плодове и зеленчуци, месо, хлебни изделия и закуски, алкохолни и безалкохолни напитки, разнообразни стоки за бита и др.

Площадката, където ще се реализира инвестиционното предложение е с площ от около 6700 кв.м. За целите на инвестиционното предложение се предвижда основно изграждане на магазин за хранителни стоки с топла точка, детска площадка, аптека, паркинг и трафопост.

 

Площадката, където ще се реализира инвестиционното предложение се намира в в УПИ II, кв. 198, гр. Ботевград

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

За контакти: Галина Съйковска

гр. София, кв. Симеоново, ул. „Момина сълза“ № 14А

тел.: 0884 034 730

/лице, адрес, телефон/                                                                        

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – п.к. 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Още новини