Facebook Pixel
Loader
100%

Плати с Mastercard или Maestro на терминал на Пошенска банка и може да спечелиш награда

За периода от 25.06.2018 до 12.08.2018г. всеки клиент, направил покупка на минимална стойност от 25лв с карта Mastercard/Maestro на терминал на Пощенска банка, може да спечели една от следните награди:

5 х 500 лв (под формата на талони за пазаруване във Фантастико)

1000 х 25 лв (под формата на талони за пазаруване във Фантастико)

Разбери повече на: www.postbankFFpromo.com

1. Условия за участие в Промоцията
В кампанията имат право да участват всички картодържатели на кредитни или дебитни карти Mastercard или Maestro, издадени от лицензирани в България издатели на платежни карти („Карти“).

2. Механизъм на Промоцията
2.1. Първи етап:
Всеки картодържател, отговарящ на изискванията по т. 1., който заплати с Карта покупка на минимална стойност 25 лв. на ПОС терминал на Пощенска Банка в търговски обект на ФАНТАСТИКО, получава от касиера в търговския обект талон;
Клиентът следва да изтрие талона на определеното поле, за да разбере дали печели награда по т. 3.1. (ваучер на стойност 25 лв.);
В случай че клиентът е изтеглил печеливш талон, за да получи спечелената награда, той следва да се регистрира онлайн, в срок до 19.08.2018 г. на следния адрес: www.postbankFFpromo.com („Сайта“), като въведе следните данни:
• Уникален код на талона;
• Последните 6 цифри от номера на картата, с която е извършил покупката;
• Дата на трансакцията;
• Сума на трансакцията;
• Авторизационен код;
• Име и фамилия;
• Телефон;
• E-mail адрес.
Картодържателите, които са се регистрирали на Сайта, получават известие на посочения при регистрацията e-mail адрес с потвърждение за успешна регистрация на трансакцията, респективно със съобщение за неуспешна регистрация. В последния случай, както и в случай, че картодържателят желае да получи повече информация, той може да се свърже с Организатора на посочения в съобщението e-mail адрес за контакт. С регистрацията си на Сайта, клиентът получава автоматично право на участие и във втория етап на Промоцията.
Дори клиентът да е изтеглил непечеливш талон, той също може да се регистрира на Сайта в срок до 19.08.2018 г., с което получава автоматично право на участие и във втория етап на Промоцията;
Всеки участник може да участва неограничен брой пъти в Промоцията, в съответствие с настоящите Правила, като един талон може да бъде регистриран само веднъж на Сайта на Промоцията.
Първият етап на Промоцията приключва на посочената в т. 3.1. дата или по-рано, в случай на изчерпване на количествата на разпределените в търговските обекти ФАНТАСТИКО талони.
В случай, че до посочената крайна дата на първия етап от Промоцията/крайна дата за регистрация не бъдат изтеглени и/или регистрирани всички печеливши талони, останалите неразпределени награди не се разпределят.
2.2. Втори етап:
Всеки клиент, който е участвал в Промоцията и се е регистрирал по реда на т. 2.1. на Сайта, може да участва в тегленето за една от 5 големи награди по т. 3.2. (ваучер от търговска верига ФАНТАСТИКО на стойност 500 лв.), които ще бъдат изтеглени чрез томбола на 23.08.2018 г.
Томболата ще се проведе на 23.08.2018 г. от Организатора на Промоцията. Ще бъдат изтеглени на случаен принцип от регистрираните на Сайта участници за наградите по т. 3.2.
Ще бъдат изтеглени и 3 резервни участници, които ще имат правото да получат награда при условията на чл. 4.4.
Всеки регистриран участник има право да спечели само една награда при тегленето на томболата.

3. Описание на наградите
3.1. В първия етап на Промоцията ще бъдат разпределени 1000 ваучери от търговска верига ФАНТАСТИКО на стойност 25 лв.
3.2. При провеждането на томболата във втория етап на Промоцията ще бъдат разпределени и 5 големи награди - ваучери от търговска верига ФАНТАСТИКО на стойност 500 лв. между всички участници, които са извършили успешна регистрация на Сайта.
3.3. Ваучер от търговска верига ФАНТАСТИКО може да се използва за заплащане на стоки и услуги само във верига магазини ФАНТАСТИКО .
3.4. Спечелените награди не могат да бъдат преотстъпвани, променяни или заменяни с друга награда и не могат да бъдат заменени за паричната им равностойност.
4. Получаване на наградите
4.1. След извършена успешна регистрация на Сайта и след проверка на данните относно извършената картова трансакция, служител на Организатора се свързва с клиента по телефона в срок до 5 работни дни за уточняване на адреса за доставка с куриер на спечелената награда по т. 3.1. (ваучер на стойност 25 лв. от търговска верига ФАНТАСТИКО ).
4.2. Ако спечелил участник не бъде открит по телефона от Организатора в сроковете по т. 4.3 или откаже да получи наградата, участникът губи правото да получи наградата.
4.3. Спечелилите участници от проведената томбола по т.2.2. ще бъдат информирани от Организатора, чрез телефонно обаждане до 5 работни дни след провеждане на томболата за уточняване на офис на Банката за получаване на спечелената награда по т. 3.2. (ваучер на стойност 500 лв.от търговска верига ФАНТАСТИКО ). Организаторът допълнително ще публикува името, фамилията, населеното място и последните 4 (четири) цифри на телефонния номер на спечелилите участници от проведената томбола на интернет адрес www.postbankFFpromo.com , за което те дават изричното си съгласие съгласно т. 5. по-долу.
4.4. Ако спечелил участник от проведената томбола не бъде открит по телефона от Организатора в сроковете по т. 4.3. или откаже да получи наградата, участникът губи правото да получи наградата. В посочените случаи наградата се предоставя на резервен участник, (съгласно реда на тяхното изтегляне), който ще бъде уведомен съгласно т. 4.1. по-горе.
4.5. Всеки от ваучерите от търговска верига Фантастико се доставят на спечелилите участници по куриер или в удобен клон на Банката. При получаване на наградата , участникът следва да се увери, че ваучерът се предоставя в неразпечатан плик.
4.6 При извършена трансакция с фирмена карта, наградата се получава от физическото лице, извършило покупката и регистрирало се на обявения сайт.
5. Лични данни
С регистрацията си на Сайта участниците декларират, че дават съгласието си и се съгласяват, че предоставят предоставяне на личните си данни доброволно за целите на участие в Промоцията, както и за целите на директния маркетинг относно други рекламни кампании, провеждани от Организатора, освен ако при регистрацията не е посочено друго. Участникът дава съгласието си личните му данни да бъдат използвани за уведомяването му, както и за получаване на съответната награда, в случай че такава бъде спечелена, както и неговите име и фамилия, населено място и последните 4 (четири) цифри на посочения от него телефонен номер да бъдат публикувани за целите по чл. 7 и за срока на Промоцията, без от това да произтичат каквито и да е задължения за Организатора. С попълването на електронния формуляр на Сайта за участие в томболата, участниците дават съгласието си, в случай че спечелят награда, да бъдат интервюирани и заснети във фотосесия, като интервюто и направените снимки могат да бъдат публикувани от Банката с рекламна цел в медиите и социалните мрежи. Личните данни могат да бъдат разкрити на лица, които Организаторът е определил за обработващи данните, за целите на Промоцията. В случай на отказ за предоставяне на лични данни, физическите лица не могат да вземат участие в Промоцията. Администратор на лични данни е „Юробанк България“ АД, ЕИК 000694749 гр. София, Столична община, Район „Витоша“, ул. „Околовръстен път“ №260. Участниците имат право на достъп и право на коригиране на личните си данни, които могат да осъществят чрез писмено заявление до Организатора на Промоцията, съгласно чл. 29 и чл. 30 от Закона за защита на личните данни. След приключване на Промоцията и теглене на печелившите участници, Организаторът няма да съхранява лични данни на участниците, с изключения на спечелилите награда, чиито лични данни ще бъдат съхранявани в срок от 2 месеца след получаване на наградата.
6. Други условия
6.1. За Периода на провеждане на Промоцията настоящите Правила са публикувани на интернет сайта на Организатора „Юробанк България“ АД на адрес www.postbank.bg и на сайта на промоцията – www.postbankFFpromo.com, където са достъпни по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Условия, като промените влизат в сила, считано от момента на тяхното оповестяване на посочените интернет сайтове.
6.2. Информация за Промоцията потребителите могат да получат и чрез разпространените в търговските обекти на ФАНТАСТИКО комуникационни материали, както и на телефон 0 700 18 555. Цената на разговора е според стандартния абонаментен план на потребителя.
6.3. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за участие в Промоцията, както и в случай на невъзможност за получаване или ползване на наградата, когато тази невъзможност се дължи на причини извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат, например, но не само, на попълнени грешни или непълни данни при регистрация на Сайта, на посочен неточен или грешен e-mail адрес или телефон за контакт или адрес за доставка на наградата, на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват провеждането на Промоцията, получаването или ползването на наградата. Организаторът си запазва правото да прекрати Промоцията по всяко време, ако настъпят посочените форсмажорни обстоятелства.
6.4. С регистрацията си на Сайта, участниците приемат и се съгласяват да спазват условията на настоящите Официални правила на промоционалната кампания „Плати с Mastercard/Maestro във ФАНТАСТИКО и спечели“, които са задължителни за всички участници.

Още новини