Правила за игра по случай откриването на супермаркет Фантастико в Ботевград — Фантастико
Loader
100%

Правила за игра по случай откриването на супермаркет Фантастико в Ботевград

Пазарувай на стойност минимум 25 лв., вземи талон със скреч-поле на каса и може да спечелиш пазаруване във Фантастико на стойност 5лв. Активността е валидна само за супермаркет Фантастико в гр. Ботевград, ул.“Витоша“ № 1А, от 22.12. до 31.12.2021г. или до изчерпване на талоните.

Правила за Игра по случай  откриване на супермаркет „Фантастико“ в гр. Ботевград   

 І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

        1. Настоящите Условия за участие ("Условията") уреждат начина на провеждане на игра по случай откриването на супермаркет „Фантастико“ в гр. Ботевград “ ("Играта"). Условията са достъпни за всички лица на интернет страницата на Фантастико – www.fantastico.bg и на място в супермаркет „Фантастико“, находящ се в гр. Ботевград, ул.“Витоша“ № 1А.

       2. Организатор на Играта e „ВАН ХОЛДИНГ” ООД, ЕИК 831050781 вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Симеоново, ул. „Момина сълза“ 14А (наричано "Фантастико" или "Организатора").

       3. Периодът на провеждане на активността е от 22.12.2021 г. до 31.12.2021г. или до изчерпване на талоните в обекта („Период на провеждане”).

4. Играта се организира и провежда на български език, за територията на Република България и е валидна само за обект супермаркет „Фантастико“, находящ се в гр. Ботевград, ул.“Витоша“ № 1А.

5. Участието в играта е допустимо при стриктно спазване на настоящите Условия. С извършването на което и да е от действията за участие в играта, описани по-долу, всеки участник потвърждава, че се е запознал с условията, разбрал ги е и ги приема безусловно.


ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

       6. Право да участват в Играта имат всички дееспособни физически лица, с постоянен адрес в Република България, които към датата на участие, са навършили 18 години. Нямат право да участват служителите на „ВАН ХОЛДИНГ” ООД, „ЕВРОПА – ВН“ ООД, „ВИНТЕРКО-БГ“ ООД, „ЮНИСЕЙФ“ ООД и „ДАР Г.Н.“ ООД, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора съребрена степен), както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта ("Участник/ци").

        7. Участник в Играта е всяко лице, направило покупка на стойност минимум 25 (двадесет и пет) лева от супермаркет „Фантастико“, находящ се в гр. Ботевград, ул.“Витоша“ № 1А.

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

          8. Участието в Играта е обвързано с покупка на стоки от целия асортимент на супермаркет „Фантастико“, находящ се в гр. Ботевград, ул.“Витоша“ № 1А.

         9. За участие в Играта, желаещите трябва да направят покупка на стойност минимум 25 (двадесет и пет) лева на стоки от асортимента на супермаркет „Фантастико“, находящ се в гр. Ботевград , ул.“Витоша“ № 1А.

         10.  Всеки направил покупка на посочената в т.9 от настоящите правила стойност на стоки от асортимента на супермаркет „Фантастико“, находящ се в гр. Ботевград, ул.“Витоша“ № 1А,  получава талон със скреч поле от касата на супермаркета. При печеливш талон участникът следва да запази касовия бон от покупката, за да има право да използва същия при последващо пазаруване на стойност посочена в раздел IV „Награди“ от настоящите Условия.

         12. Пълният списък с награди ще откриете в Раздел IV „Награди“ от настоящите Условия.

         13. Всеки Участник има право да участва в Играта неограничен брой пъти, като направи покупка на минимална стойност 25 (двадесет и пет) лева на стоки от асортимента на супермаркет „Фантастико“, находящ се в гр.Ботевград, ул.“Витоша“ № 1А.

         14. Всеки участник следва да запази касовия бон след покупката, в случай че след изтриване на скреч полето талонът е печеливш и да го представи при пазаруване с талона. 

         15. С участието в Играта, Участниците дават съгласието си личните им данни да бъдат обработвани от „ВАН ХОЛДИНГ” ООД за целите на Играта.

IV. НАГРАДИ

           16. Всеки Участник, който е направил покупка от наличния асортимент на супермаркет „Фантастико“, находящ се в гр. Ботевград, ул.“Витоша“ № 1А и е взел талон със скреч поле от касата на супермаркета, може да спечели награда.  

           17. Участието в играта дава възможност за спечелване на талон за пазаруване на стойност 5 (пет) лева от супермаркет „Фантастико“, находящ се в гр. Ботевград, ул.“Витоша“ № 1А.

            Талонът за пазаруване на стойност 5 (пет) лв.  може да се използва само в  супермаркет „Фантастико“ , находящ се в гр. Ботевград, ул.“Витоша“ № 1А. Талонът е валиден до 31.01.2022 г. включително.         

           18. Организаторът не носи отговорност в случай на унищожаване или изгубване на талона и касовия бон за направената покупка.

           19. Печелившите Участници ще могат да ползват талона за пазаруване, след като предоставят същия, заедно с касовия бон от направеното преди това пазаруване, удостоверяващ направена покупка на стойност минимум 25 лева на касата на  супермаркет „Фантастико“ , находящ се в гр. Ботевград, ул.“Витоша“ № 1А. 

          20. При невъзможност да се предостави  касовия бон в оригинал, заедно с талона, същият няма да може да се използва за пазаруване и ще бъде невалиден.

      21. Не се допуска замяна на печеливш талон с неговата парична равностойност или с друга награда.

      
V. ЛИЧНИ ДАННИ

            22. Във връзка с Играта организаторът няма да обработва и съхранява лични данни. 

VI. ОТГОВОРНОСТ

           23. Организаторът не носи никаква отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта. 

          24. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, свързани с Играта и/ или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/ или форсмажорни обстоятелства и/ или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците. Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за обезщетяване на причинената вреда.

            25. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни.

            26. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в Играта.

   27. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за получаване и ползване на наградата, поради официални национални празници или други обстоятелства, които не зависят от Организатора и които възпрепятстват използването на наградата.

             28. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/ или трето лице загуби и/ или вреди, вследствие на неправилно съхранение на талона и касовия бон, неговия приносител или други подобни действия.

VII. ДРУГИ

            29. При въпроси относно Условията участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: reklama@fantastico.bg. На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.

            30. Задълженията на Организатора на играта се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

             31. Организаторът определя правилата на играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време, като същите влизат в сила след публикуване на интернет страницата на Фантастико – www.fantastico.bg и поставянето им на място в супермаркет „Фантастико“, находящ се в гр. Ботевград, ул.“Витоша“ №1А.

           32. Недействителността на отделни текстове от Условията на Играта не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.

           33. Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Играта, е актуалното българско законодателство.

Още новини