Facebook Pixel
Loader
100%

В името на доброто

Над 700 000лв. за различни каузи са осигурени от ФАНТАСТИКО, клиентите на веригата и партньорите й през тази година. Благодарение на редица инициативи, проведени по идея на компанията или в партньорство с неправителствени организации, са дарени средства за проекти в сферата на образованието, културата, здравеопазването, срещу разхищението на храна, за хора в неравностойно положение и бежанци. Във всички социално отговорни инициативи на компанията движещата сила е екипът, разказва пред Forbes Bulgaria Диана Йорданова, мениджър „Корпоративни комуникации“. 

 

Ковид пандемията, войната в Украйна, бедствието в селата край Карлово бяха повод за важни инициа­тиви на ФАНТАСТИКО. Как избирате каузите, които да подкрепите?

Получаваме много, много запитвания за подкрепа по различни поводи и за различни проекти. Решенията взима­ме след вътрешна дискусия, в която оценяваме какъв кръг от хора засяга съответната кауза и има ли потен­циал да донесе реална промяна за тези хора. Разбира се, извънредните съби­тия винаги са във фокуса на нашето внимание.

Не можем да останем безу­частни, когато има засегнати хора от природно бедствие, вирус или война. В тези ситуации се опитваме да проу­чим максимално актуалните потреб­ности, за да бъдем полезни. Понякога подкрепата може да е с хранителни продукти, друг път с финансови сред­ства, понякога с доброволчески труд. А понякога са нужни и трите, както в случая с бедстващите карловски села след наводнението през септември. За нас е важно помощта да е адекват­на и навреме.

Отчитате ли ефекта от CSR полити­ките? Може ли той да се измери и как?

Много е трудно да се измерят всич­ки ефекти, но винаги търсим обра­тна връзка, за да можем самите ние да сме по-ефективни в подкрепата си в бъдеще. Има случаи, в които е труд­но да изпиташ усещане на удовлет­вореност, каквото и да направиш. Например в района на Карлово още в първите дни след наводнението из­пратихме хранителни продукти за едно от селата, направихме дарение за справяне с последиците от бед­ствието, отидохме заедно с около 80 колеги да помогнем в почистване­то и тогава разбрахме, че в този ден ние можем да помогнем, но на фона на ситуацията там нашата помощ ще е недостатъчна.

Много ми е трудно да опиша смесицата от емоции, когато стъпиш върху над метър кал в една стая и постепенно, копаейки в калта, видиш да се подават легло, детски иг­рачки, различни вещи, каквито има във всяко домакинство. Бяхме с колегите заедно в тази стая, в други домове и дворове, но удовлетворението идва тогава, когато знаеш, че още много доброволци са били или ще бъдат на терен, още много фирми са помогна­ли и ще помогнат.

В случая например обединихме усилията си с екипа на bTV и представители на фирма за по­чистваща техника в рамките на кам­панията „Да изчистим България заед­но“. Когато всеки помага с каквото може, добрите резултати рано или късно ще дойдат. Адмирации за всич­ки, които подадоха ръка след бед­ствието в Карловско.

Как успявате да убедите служите­лите да участват в тези инициати­ви? Има ли идеи, дошли от тях? Кои инициативи се приемат с най-голям ентусиазъм?

Не е трудно да убедиш някого да се включи в определена кауза, когато споделяте общи ценности. Във ФАН­ТАСТИКО съпричастността е основна ценност и с колегите винаги сме тър­сили начин да направим добро както за различни общности извън компа­нията, така и за наши колеги или чле­нове на семействата на наши колеги. Понякога инициативата идва имен­но от членове на нашия екип.

Освен личната вътрешна убеденост силен мотиватор за участие в определе­ни инициативи е видимият резултат от предходни активности. Например с УНИЦЕФ България си партнирахме в две дарителски кампании за създава­нето на първата приобщаваща диги­тална образователна платформа. Тази платформа вече функционира и деца със специални потребности, техните родители, специалисти и учители от цялата страна могат да използват ре­сурсите ѝ. Тази платформа е факт за­ради ентусиазма на над 700-те касиери в супермаркетите на веригата, които в директния си контакт с клиентите информираха за каузата. Така благо­дарение на техните усилия, благода­рение на даренията на клиентите и експертизата на партньорите ни от УНИЦЕФ този ценен образователен инструмент вече функционира.

Какви са най-новите проекти, по които работите в момента?

През октомври – световният месец за борба с рака на гърдата, отново ще проведем мащабна информационна и благотворителна кампания в подкре­па на фондация „Нана Гладуиш – Една от 8“. Припознахме каузата на фон­дацията, защото почти всеки от нас вече има близък, който се бори с рака на гърдата – най-разпространеното онкологично заболяване сред населе­нието на планетата.

Ето защо през октомври заедно с партньорите ни от фондацията ще призовем дамите да не пропускат прегледа при мамо­лог чрез слогана на кампанията върху торбичките за пазаруване. Ще про­дължи и подкрепата за фондацията, която подпомага жени с диагноза и ор­ганизира безплатни профилактични прегледи в различни населени места в страната. Кемперът на фондация­та ще посети няколко от нашите су­пермаркети през октомври и всеки, който има нужда от информация или съвет, ще може да разговаря с дами­те от фондацията.

С голямо вълнение работим и тази година за инициативата на ФАНТАС­ТИКО ГРУП „Моите будители“ – про­ект, който представя успешни при­мери за изявени личности и подпомага образователни и културни институ­ции. На 1 ноември за втора поредна го­дина ще открием изложбата „Моите будители“ в Градската градина пред Народния театър „Иван Вазов“.

Няма да издавам имената на хората, които ще видите като участници в про­екта, но ще кажа, че те са истински съвременни будители, които оста­вят следа. Каузата ни тази година е в подкрепа на две образователни институции и техните възпитани­ци. Това е проект, с който искаме да кажем на младите хора да търсят бу­дителите чрез книгите, сред учите­лите, сред хората на духа и изкуство­то, дори в спорта, където имаме изключителни примери.

Активните CSR политики имат ли значение за привличането на талан­ти и за отношението на общество­то към компанията?

Съвременният човек е все по-взиска­телен към работодателите, а сред критериите при търсене на работно място към основните фактори като възнаграждение, условия на труд и со­циални придобивки вече стои и кор­поративната култура. Това дали ком­панията развива дейността си по отговорен и устойчив начин, какви каузи подкрепя също е от значение за хора, които не просто търсят рабо­та, а търсят професионална общност, в която да имат усещане за принад­лежност. Нещо повече – ценностите, които отстоява компанията, каузи­те, които подкрепя, са от значение и за клиентите ѝ, които припознават люби­мите си брандове и според добавената стойност за различните общности.

Увеличават ли се или намаляват об­ластите, в които има остра нужда от помощ от компаниите? Ще дойде ли някакъв бъдещ идеален момент, когато държавата, общините ще са решили всички социални проблеми?

Такъв идеален момент не мисля, че е възможен някъде по света, но много се надявам извънредните кризисни събития да са по-малко. В последни­те години именно заради непрекъсна­тото преминаване от една криза към друга се увеличават и областите, в които има нужда от подкрепа. За нас е важно да носим положителна промя­на там, където компанията развива своята дейност. Децата, уязвимите групи от обществото, културата, образованието, спортът са във фо­куса на вниманието ни.

Още новини