Facebook Pixel
Loader
0%

Правила

Правила за игра „Онлайн анкета“

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

1. Настоящите Официални правила ("Правилата“) уреждат начина на провеждане на играта „Онлайн анкета“ ("Играта"). Правилата са задължителни и обвързващи за участниците в Играта, и са достъпни за всички лица на интернет страницата на Фантастико – www.fantastico.bg

2 Организатор на Играта е „ВАН ХОЛДИНГ“ ООД, ЕИК 831050781, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията със седалище и адрес на управление: гр. София, кв.“Симеоново“, ул.“Момина сълза“ № 14 а (наричан "Организатора" или „Фантастико“).

3. Организаторът на Играта си запазва правото да променя Официалните правила, като промените влизат в сила незабавно след оповестяването им на интернет страницата www.fantastico.bg/survey. Участниците в Играта следва сами да проверяват на www.fantastico.bg/survey за промени в Официалните правила, като Организаторът на Играта не е длъжен да ги информира по друг начин освен чрез публикуването на официалната страница на „Фантастико“, посочена в т. 1 по-горе.

4. Участието в играта е допустимо при стриктно спазване на настоящите Правила. С извършването на което и да е от действията за участие в Играта, описани по-долу, всеки участник потвърждава, че се е запознал с условията, разбрал ги е и ги приема безусловно.

5. Участниците предоставят доброволно личните си данни, като се съгласяват те да бъдат обработвани за целите на организираната активност.


РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ И ПРАВО НА УЧАСТИЕ

6. Играта се организира и провежда на български език, за територията на Република България, във всички търговски обекти на верига „Фантастико“.

7. Интернет страницата, чрез която се реализира Играта, е www.fantastico.bg/survey.

8. Право на участие в Играта има всяко дееспособно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което към датата на участие е навършило 18 години. В Играта нямат право да участват служители на Организатора, както и служителите на „ЕВРОПА-ВН“ ООД, „ВИНТЕРКО-БГ“ ООД, „ЮНИСЕЙФ“ ООД и „ДАР Г.Н.“ООД, както и членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора степен по съребрена линия).

9. „Участник  в Играта“ е всяко лице, попълнило онлайн анкетата на интернет страницата на Фантастико – www.fantastico.bg/survey и изпратило коректно попълнена според Правилата онлайн форма за участие със своите лични данни и данните от касова бележка за направена покупка на стойност минимум 1 лев през периода на Играта в който и да е супермаркет „Фантастико“ на територията на Република България.


РАЗДЕЛ 3. ПЕРИОД НА ИГРАТА

10. Активността стартира в 12:00 часа на 22.03.2021 г. и приключва в 23:59 часа на 21.05.2021г. (EET) („Период на провеждане“).

11. Тегленето на наградите ще се осъществи на два пъти през периода на Играта – на 21.04.2021г. и на 25.05.2021г. Организаторът си запазва правото да промени периода на активността, като e длъжен да оповести това в Официалните правила, по реда, посочен в т.3 по-горе.


РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

12. Участието в Играта е обвързано с покупка на стоки на стойност минимум 1 (един) лев от наличния асортимент, предлаган в търговските обекти на верига „Фантастико“.

13. На касата, след заплащане на покупката си, всеки клиент получава оригинал на касова бележка и ако стойността на закупените стоки е 1 (един) лева или по-висока, клиентът има право да участва в играта и възможност да спечели една от описаните награди.

14. Всеки, който отговаря на изискванията на настоящите Правила и желае да участва, е необходимо да посети страницата на „Фантастико“ на адрес: www.fantastico.bg/survey, и:

14.1. Да попълни онлайн анкетата на Играта;

14.2. Да попълни формата за участие като регистрира данни от касовата бележка за пазаруване в магазини на верига Фантастико през периода на Играта за минимум 1 лев: магазин – посочва се адрес на супермаркет „Фантастико“, от който е извършена покупката; номер на каса, номер на бон и номер на Нул от касовата бележка. Участникът следва да запази оригинала на касовата бележка.

14.3. Да попълни коректно онлайн формуляра със своите лични данни.

15. С изпълнението на действията, посочени в т.14 по-горе, Участниците дават съгласието си личните им данни да бъдат обработвани от „ВАН ХОЛДИНГ“ ООД за целите на Играта, а в случай, че бъдат обявени за печеливши, дружеството да публикува техните данни по избран от дружеството начин.

16. Задължителните личните данни, които Участникът трябва да попълни за участие са: име и фамилия, населено място, телефон за връзка и имейл адрес.

17. Всеки попълнил онлайн анкетата и формуляра за участие с данните от касовата бележка и личните си данни, и отговарящ на условията, описани по-горе, участва в тегленето на наградите, което ще се проведе на 21.04.2021г. и на 25.05.2021г. Участник, който не е бил изтеглен и обявен за печеливш в тегленето на наградите на 21.04.2021г. продължава участието си в Играта и има право да участва в тегленето на наградите на 25.05.2021г.

18. Всеки Участник има право да участва в Играта неограничен брой пъти, като изпълни стъпките по т. 14 от настоящия Раздел 4.

19. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. Не е възможно повторно регистриране на една и съща касова бележка, както и касова бележка, удостоверяваща пазаруване, извършено извън периода на Играта, посочен в т.10.

20. Всеки един отговарящ на условията участник може да спечели само една от награда в рамките на Играта. В случай, че за печеливш бъде изтеглен участник, който вече е печелил награда в същото или предишно теглене в Играта, участникът ще бъде заменен с резервен.

21. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на Активността („Нарушение”) ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. За нарушение се приема:

21.1. Всяко действие, което променя механизма за участие в Активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила.

21.2. Нарушаване на правилата за участие, посочени в Раздел 4. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА.

21.3. Решението за дисквалификация е изцяло на Организаторa, като той няма задължение да се аргументира за начините на определяне на дадено действие като опит за нарушение или нарушение на Правилата на Играта.


РАЗДЕЛ 5. НАГРАДИ. СПЕЧЕЛВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ

22. Всеки участник, попълнил онлайн анкетата на интернет страницата на Фантастико – www.fantastico.bg/survey и изпратил коректно попълнена според Правилата онлайн форма за участие със своите лични данни и данните от касова бележка за направена покупка на стойност минимум 1 лев в който и да е супермаркет „Фантастико“ на територията на Република България, има право на участва в играта и да спечели награда.

23. Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците във всяко едно от двете тегления, са 1 от 10-те броя ваучери за пазаруване във супермаркети „Фантастико“, всеки от които на стойност 30 (тридесет) лева. Общо за двете тегления на награди през периода на Играта могат да бъдат раздадени 20 броя ваучери за пазаруване.

24. Всеки един от ваучерите е със срок на валидност до 30.06.2021г.

25. Тегленето на печелившите участници в Играта ще се проведе на 21.04.2021г. и на 25.05.2021г. Участници в тегленето, което ще се проведе на 21.04.2021г. ще бъдат всички, попълнили анкетата и формуляра за участие в периода от началото на провеждане на провеждане на Играта до 23:59 часа на 20.04.2021г. Участници в тегленето на наградите, което ще се проведе на 25.05.2021г. ще бъдат всички, попълнили анкетата и формуляра за участие в периода от 00:00 часа на 21.04.2021г. до 23:59 часа на 21.05.2021г., както и всички, които са участвали в тегленото на 21.04.2021г. но не са били изтеглени и обявени за печеливши. При всяко едно от тегленията ще бъдат определяни по десет печеливши участници, чиито имена ще бъдат публикувани на страницата на Фантастико – www.fantastico.bg

26. Тегленето на печелившите се извършва чрез независима онлайн платформата, която на случаен принцип, избира сред имената на участниците, които са изпълнили условията за участие.

27. Само печелившите Участници ще бъдат уведомявани – по имейл или телефон до 7 (седем) работни дни след оповестяването им.

28. Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 7 (седем) работни дни, губят правото си да получат наградата. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

29. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени данни.

30. Наградите ще се получават в посочените от участниците търговски обекти на Веригата, в които биха искали да получат спечелената награда.

31. Печелившите Участници ще могат да получат своите награди след като предоставят на служител на „Фантастико“ документ за самоличност за удостоверяване на данните на лицето с данните на печелившия, както и оригиналния касов бон, с който са участвали в Играта. При получаване на наградата, печелившият участник подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ, че наградата му е връчена от представител на Организатора.

32. В случай че печелившият не може да получи наградата си лично, същата може да бъде взета от упълномощено лице, чрез представянето на изрично нотариално заверено пълномощно, като това обстоятелство се вписва в приемо-предавателния протокол, за да се удостовери, че наградата е получена.

33. За получаването на наградата си печелившите участници предоставят в съответствие със Закона за данъците върху доходите на физическите лица изискваните за данъчни цели лични данни – три имена и ЕГН.

34. Всички дължими данъци от печелившите участници на награди ще бъдат платени и декларирани от Организатора.

35. При невъзможност да се предостави печелившия касов бон в оригинал, наградата няма да бъде връчена. В такъв случай, Организаторът се свързва с резервен Участник, по реда на изтеглянето им.

РАЗДЕЛ 7. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

36. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с други материални или нематериални изгоди.

37. Наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица.

РАЗДЕЛ 8. ЛИЧНИ ДАННИ

38. Личните данни на всички Участници в играта се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни и за целите, посочени в настоящите Правила.

39. Организаторът, в качеството си на Администратор на лични данни, обработва личните данни на Участниците за целите на настоящата Игра. С участието си в Играта Участниците се съгласяват и доброволно предоставят своите лични данни на Организатора, който ще ги обработва за целите на Играта.

40. За участие в играта се изисква съгласие за обработка на лични данни. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време, съгласно т.46 от настоящите Правила.

41. Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участие в играта, са – две имена, населено място, телефонен номер и имейл адрес, а на печелившите участници: три имена и ЕГН - счетоводни и данъчни цели.

42. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора могат да бъдат разкривани от дружеството за целите на Играта на трети лица и на други администратори на лични данни на територията на Република България при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

43. С участието си в Играта Участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Условия. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Условия, се прилагат разпоредбите на ЗЗЛД.

44. С попълване на онлайн анкетата и формуляра за участие, участниците дават изричното си съгласие техните лични данни да бъдат обработвани от Организатора в качеството му на Администратор на лични данни за целите, посочени в настоящите правила, както и тези данни да бъдат разкривани от дружеството на трети лица и на други администратори на лични данни за целите на Играта на територията на Република България и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД. Личните данни могат да бъдат предоставяни и на държавни органи, в т.ч. органи на съдебната власт, когато това е необходимо за защита на законните права и интереси на Организатора или когато те имат право на достъп до тях по закон.

45. Събираните във връзка с участие в Играта лични данни ще бъдат съхранявани от Организатора за печелившите участници за срок не по-дълъг от два месеца след приключване на Играта, а за резервните участници за срок от един месец, считано от обявяване на печелившите участници. Събираните лични данни във връзка с Играта за счетоводни и данъчни цели ще бъдат съхранявани от Възложителя за срок не по-дълъг от 10 (десет) години, считано от представянето им от печелившите участници.

46. По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство, чрез изпращане на писмено заявление, на адрес гр. София, кв. „Симеоново“, ул. „Момина сълза“ 14а, за „ВАН ХОЛДИНГ“ ООД, всяко лице чиито данни се обработват във връзка с Играта, има право :

- да оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие;

- на достъп до коригиране, допълване или изтриване на лични данни и ограничаване на обработване на лични данни.

- да възрази срещу обработването на лични данни, както и правото на преносимост на данни или срещу предоставянето им на трети лица.

- да бъде уведомено, преди личните данни да бъдат разкрити за първи път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг на кампаниите на Администратора, както и да възрази срещу такова разкриване или използване;

- да подаде жалба да Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“.

45. Данни за администратора и координати за връзка с него – „ВАН ХОЛДИНГ“ ООД, 831050781, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София кв. „Симеоново“, ул. „Момина сълза“ 14А. Координати за връзка с длъжностно лице по защита на данните: e-mail: zashtitanalichnidanni@ff-bg.net.

 

РАЗДЕЛ 9. ОТГОВОРНОСТ

46. Организаторът не носи никаква отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта или са резултат от невъзможността Участниците да се свържат със съответния интернет сървър. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на електрозахранването или техническа неизправност на компютъра, използван от Участника, както и при неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.

47. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, свързани с играта и/ или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Правила (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/ или форсмажорни обстоятелства и/ или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците. Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за обезщетяване на причинената вреда.

48. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

49. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в Играта (включително – разходи за достъп до Интернет), с изключение на разходи за изпращане на награда до посочен от Участник супермаркет на “Фантастико”.

50. Организаторът не носи отговорност за забава на доставките или невъзможност за получаване и ползване на наградата, поради официални национални празници или други обстоятелства, които не зависят от Организатора и които възпрепятстват използването на наградата.

51. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

52. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/ или трето лице загуби и/ или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/ или нарушават, по какъвто и да било начин механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

 

РАЗДЕЛ 10.  ДРУГИ

53. При въпроси относно Правилата участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: reklama@ff-bg.net. На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.

54. Задълженията на Организатора на играта се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

55. Недействителността на отделни текстове от Правилата на Играта не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.

56. Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Играта, е актуалното българско законодателство.