Facebook Pixel
Loader
0%

Правила

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА АКТИВНОСТТА

1. Активността “Вашето мнение е важно за нас“ (“Активността”) се организира от „ВАН ХОЛДИНГ“ ЕООД, ЕИК 831050781, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията със седалище и адрес на управление: гр. София, кв.“Симеоново“, ул.“Момина сълза“ № 14 а (наричан "Организатора").

2. Изложените по-долу Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Активността и са публикувани на следния интернет адрес – www.fantastico.bg/survey

3. Организаторът на Активността си запазва правото да променя Официалните правила, като промените влизат в сила незабавно след оповестяването им на интернет страницата www.fantastico.bg/survey. Участниците в Активността следва сами да проверяват на www.fantastico.bg/survey за промени в Официалните правила, като Организаторът на Активността не е длъжен да ги информира по друг начин освен чрез публикуването на официалната страница на „Фантастико“.

4. С извършването на което и да е от действията за участие в Активността, участниците декларират, че приемат настоящите правила и отговарят на условията за участие.

5. Участниците предоставят доброволно личните си данни, като се съгласяват те да бъдат обработвани за целите на организираната активност.


РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА АКТИВНОСТТА И ПРАВО НА УЧАСТИЕ

6. Играта се организира и провежда на територията на цялата страна.

7. Право на участие в Активността има всяко дееспособно лице, навършило 18 години към датата на стартирането й, което има постоянен адрес на територията на Република България. В играта нямат право да участват служители на Организатора, както и служителите на „ЕВРО ХАРТ“ ЕООД, „ЕВРОПА-ВН“ ЕООД, „ВИНТЕРКО-БГ“ ЕООД и „ДАР Г.Н.“ООД и техните семейства (съпрузи, родители и деца).


РАЗДЕЛ 3. СРОК НА АКТИВНОСТТА

8. Активността стартира в 12.00 ч. на 15.05.2019 г. и приключва в 23.59.ч на 15.11.2019г. (EET). Тегленето на наградите се осъществява ежемесечно. Последното месечно теглене на награди ще се състои през месец декември на 2019г. Организаторът си запазва правото да промени периода на активността, като e длъжен да оповести това в Официалните правила.


РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ НА АКТИВНОСТТА

129. Участието в играта е индивидуално и не е обвързано с покупка на продукти от търговските обекти на организатора.

10. Всеки, който отговаря на изискванията на настоящите правила и желае да участва, е необходимо:

10.1. Да попълни онлайн анкета на www.fantastico.bg/survey, както и онлайн формуляр за участие с информация за лични данни, в който се посочва – три имена, имейл и телефон.

10.2. Участието в активността изисква даване на съгласие за обработване на лични данни във връзка с активността, включителна публикуване на имена на интернет страницата на Фантастико, в случай че бъдат обявени за печеливши.

10.3. Всеки попълнил онлайн анкетата и формуляра за участие и отговарящ на условията, описани по-горе, участва в тегленето на наградите, което ще се провежда в началото на всеки месец в продължение на 6 месеца.

10.4. Всеки един отговарящ на условията участник може да спечели само една от награда в рамките на активността. В случай, че за печеливш бъде изтеглен участник, който вече е печелил награда в същото или предишно теглене в играта, участникът ще бъде заменен с резервен.

11. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на Активността („Нарушение”) ще бъде автоматично дисквалифициран от Организаторите. За нарушение се приема:

11.1. Всяко действие, което променя механизма за участие в Активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила.

11.2. Нарушаване на правилата за участие, посочени в Раздел 2, т.7.

11.3. Решението за дисквалификация е изцяло на Организаторa, като той няма задължение да се аргументира за начините на определяне на дадено действие като опит за нарушение или нарушение на Правилата на Активността.


РАЗДЕЛ 5. НАГРАДИ. СПЕЧЕЛВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ

12. Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците всеки месец са 1 от 10-те ваучера за пазаруване във супермаркети „Фантастико“ на стойност 30 лева . Продължителността на активността е 6 месеца и за целия период могат да бъдат раздадени общо 60 ваучера.

13. Тегленето на печелившите участници, участващи в активността ще се провежда в началото на всеки месец. Наградите ще бъдат теглени в началото на всеки календарен месец до 6-то число на месеца като участници в тегленето ще бъдат всички, попълнили анкетата и формуляра за участие в рамките на предходния месец. Десет печеливши участници ще бъдат изтеглени и публикувани на страницата на Фантастико – www.fantastico.bg

14. Тегленето на печелившите се извършва чрез маркетинг платформата Woobox - https://woobox.com/, която на случаен принцип, избира сред имената на участниците, които са попълнили коректно анкетата и формуляра за участие.

15. Организаторът си запазва правото да промени вида или броя на наградите в срока на Активността, като е длъжен да оповести за това единствено чрез официалните правила.

16. Печелившите ще бъдат обявени на интернет страницата www.fantastico.bg в деня на тегленето. Печелившите участници ще бъдат уведомени за спечелването на награда по електронна поща на посочения от тях във формуляра за участие имейл или телефон. Наградите ще се получават в посочените от участниците търговските обекти на Веригата, в които биха искали да получат спечелената награда.

17. Печелившите получават наградите си в посочения от тях супермаркет Фантастико, в срок от 10 дни след спечелването им. Наградите се получават лично от спечелилите участници след легитимирането им с документ за самоличност пред ръководството на съответния търговски обект или чрез упълномощено лице, чрез представяне на изрично нотариално заверено пълномощно.

18. Не се допуска прехвърлянето на права върху наградата върху друго лице преди получаването й.

19. Ако наградата не може да бъде предоставена на Печелившия участник по причини, независещи от Организатора (невъзможност да се установи контакт с Печелившия участник в срок от 10 дни от обявяването му във фен страницата на Фантастико), то печелившият участник губи автоматично правото си да получи спечелената награда.


РАЗДЕЛ 6. ОТГОВОРНОСТ

19. Организаторът не носи отговорност по отношение на печеливш участник при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на съответната награда.


РАЗДЕЛ 7. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

20. Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.


РАЗДЕЛ 8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АКТИВНОСТТА

21. Организаторът на Активността има право по своя преценка да прекрати Активността по всяко време в случай, че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на Официалните Правила или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на Активността се обявява чрез официалните правила и по реда, посочен в Раздел 1 по-горе. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Активността . Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от такова прекратяване на Активността .


РАЗДЕЛ 9. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

22. Всеки потенциален спор между Организаторът на Активността и Участниците в същото се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд.


РАЗДЕЛ 10. ЛИЧНИ ДАННИ

23.Личните данни, които всеки от участниците предоставя при участието си в Активността се обработват поверително от дружеството – организатор „ВАН ХОЛДИНГ“ ЕООД , в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни и за целите, посочени в настоящите Условия.

24. Организаторът, в качеството си на Администратор на лични данни, обработва личните данни на участниците за целите на настоящата активност. С участието си в активността участниците се съгласяват и доброволно предоставят своите лични данни на Организатора, който ще ги обработва за целите на активността.

25. Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участие в активността, са : три имена, имейл и телефонен номер.

26. С участието си в активността участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Условия. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Условия, се прилагат разпоредбите на ЗЗЛД .

27. С попълването на анкетата и формуляра за участие участниците дават изричното си съгласие техните лични данни да бъдат обработвани от Организатора в качеството му на Администратор на лични данни за целите, посочени в настоящите правила, както и тези данни да бъдат разкривани от дружеството на трети лица и на други администратори на лични данни за целите на играта на територията на Република България и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД. Личните данни могат да бъдат предоставяни и на държавни органи, в т.ч. органи на съдебната власт, когато това е необходимо за защита на законните права и интереси на Организатора или когато те имат право на достъп до тях по закон.

28. Лицата, за които съответните лични данни се отнасят, имат право:

  • по всяко време да оттеглят съгласието си за публикуване на личните им данни на интернет страницата. Искането за оттегляне се изпраща на reklama@ff-bg.net.;
  • на достъп, корегиране , допълване или изтриване на личните си данни и ограничаване на обработването им;
  • да подадат жалба до Комисия за защита на личните данни, в случай че счита че е налице нарушение на приложемо законодателство за защита на личните му данни.


29. За неуредените в настоящите Условия въпроси относно обработка на лични данни се прилага Политика за поверителност, публикувана на www.fantastico.bg.


РАЗДЕЛ 11. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес: www.fantastico.bg/survey/rules за периода на Активността. Допълнителна информация може да бъде получена на телефон 02/969 2 500 между 10:00 и 16:00 часа в работни дни.